สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

4 เดือนที่แล้ว
1183 views
โดย Starfish Academy
สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา มีหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย

  1. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่ การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
  2. สถานศึกษาที่จะได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ต้องเป็นสถานศึกษาที่จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
  3. สถานศึกษาที่จะได้รับการประกันคุณภาพภายนอกต้องเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองหลักสูตร จากหน่วยงานต้นสังกัด 
  4. การตัดสินผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

• การศึกษาปฐมวัย มีจำนวน 3 มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัย (5 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (11 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย (3 ตัวชี้วัด) 

• ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 3 มาตรฐาน 18 ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (3 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา (12 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (3 ตัวชี้วัด) 

• การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ละประเภทมีจำนวน 3 มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด

ประกอบด้วยการจัดการศึกษา 3 ประเภท ได้แก่ 

1) การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (1 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (5 ตัวชี้วัด) 

2) การศึกษาต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาต่อเนื่อง (1 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (1 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (5 ตัวชี้วัด)

3) การศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย (1 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (1 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (5 ตัวชี้วัด)

• ด้านการอาชีวศึกษา มีจำนวน 3 มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ (4 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (4 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (2 ตัวชี้วัด) 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23