สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

1 เดือนที่แล้ว
294 views
โดย Starfish Academy
สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา มีหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย

  1. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่ การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
  2. สถานศึกษาที่จะได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ต้องเป็นสถานศึกษาที่จัดให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
  3. สถานศึกษาที่จะได้รับการประกันคุณภาพภายนอกต้องเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองหลักสูตร จากหน่วยงานต้นสังกัด 
  4. การตัดสินผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

• การศึกษาปฐมวัย มีจำนวน 3 มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัย (5 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (11 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย (3 ตัวชี้วัด) 

• ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 3 มาตรฐาน 18 ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (3 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา (12 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (3 ตัวชี้วัด) 

• การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ละประเภทมีจำนวน 3 มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัด

ประกอบด้วยการจัดการศึกษา 3 ประเภท ได้แก่ 

1) การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (1 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (5 ตัวชี้วัด) 

2) การศึกษาต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาต่อเนื่อง (1 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (1 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (5 ตัวชี้วัด)

3) การศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย (1 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (1 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (5 ตัวชี้วัด)

• ด้านการอาชีวศึกษา มีจำนวน 3 มาตรฐาน 10 ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ (4 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (4 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (2 ตัวชี้วัด) 

อ่านรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมจาก สมศ. : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.onesqa.or.th/upload/download/202304281626265.pdf

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23