Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

6 เดือนที่แล้ว
830 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

วันที่ 10 มีนาคม 2566 Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และมีนางภาวิณี จันทรศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางพลัด และนางสาวนพวรรณ คำยวง ผู้จัดการมูลนิธิ สตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 

นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ได้ให้โอวาทกับผู้อำนวยการทั้ง 11 โรงเรียน และได้ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความตระหนักในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน บูรณาการระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายที่ 59 และ 60 ที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมทักษะให้นักเรียนของเราสามารถอยู่ในอนาคตได้ และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี

คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ได้กล่าวถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์หลักทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่

  • สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • สนับสนุนและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม Makespace เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน
  • สนับสนุนและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม Makerspace เป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning
  • สนับสนุนและส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Starfish Labz เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) ตามความถนัดและความสนใจ
  • สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ Starfish Class ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน
  • สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ Starfish Portfolio ในการพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาเป้าหมายชีวิตของผู้เรียน
  • สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน(Starfish Community)

และนางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จะเป็นการทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาคีของมูลนิธิฯ และโรงเรียนร่วมกัน พร้อมจัดทำแผนการขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดย มี 11 โรงเรียนเครือข่าย ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) 2. โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 3. โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 4. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม 5. โรงเรียนวัดรวก 6.โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) 7. โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ 8. โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 9.โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ 10.โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี 11. โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) 

อย่างไรก็ตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการขับเคลื่อนการนำนวัตกรรม Makespace มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียนให้เป็นรูปธรรม และพร้อมก้าวสู่การเป็น Makerspace Learning Center โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23