สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เป็นองค์กรนำขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีโลก มีพันธกิจหลักในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย กฎหมายการศึกษารวมถึงประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

2 บทความ

2 บทความ