ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป

ประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (26 ปี) มีความมุ่งมั่นที่จะเสนอแนวทางการเพิ่มศักยภาพวิธีเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการปรับบทบาทของ Teacher จาก Teach เป็น Facilitator เชื่อมกับความสัมพันธ์ของระบบนิเวศการเรียนรู้ในห้องเรียน (Learning Ecosystem in Classroom) ภายใต้แนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน “การสอนให้ดู” โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างทางเลือกเพื่อให้เกิด “จุดเปลี่ยน” รับมือกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูที่ทำหน้าที่ “บอกและสอน” เป็น FA ซึ่งเน้นการใช้คำถามหรือปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้กลุ่มผู้เรียน สนุกเรียน สนุกคิด เกิดแรงบันดาลใจ อยากรู้ อยากแสวงหา มีการใช้ทักษะดิจิทัล เรียนรู้กับปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและความสำเร็จควบคู่กันไป ครูปรับบทบาทให้มีการฟังเสียงผู้เรียนและฟังเสียงที่ไม่มีเสียงมากขึ้น สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน เรียนรู้เป็นทีมแบบร่วมมือ รวมพลัง (เพื่อนช่วยเพื่อน) รู้คุณค่าและศรัทธาในตนเอง เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน ให้อภัย เน้นการปฏิบัติจริง มีการอภิปรายถกเถียงผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม รับฟังและยอมรับความคิดที่เห็นต่าง มีการใช้เหตุและผลตามวิถีแห่งประชาธิปไตย เป็นห้องเรียนปลอดภัย และไม่ทิ้งนักเรียนคนใดไว้ข้างหลัง มีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานการศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning Classroom) และเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) นำไปสู่การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

3 บทความ

3 บทความ

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก :  สนุกเรียนสนุกคิดและสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก : สนุกเรียนสนุกคิดและสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
1466 views • 02.10.23
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก : สนุกเรียนสนุกคิดและสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป
1463 views • 14.08.23
KRU สอน COOL “สร้างพลังการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน