นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการจัดเรียนรู้ Coding ในห้องเรียนสำหรับเด็ก ทั้งแบบ Plug-in และ Unplugged เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนเห็นความสำคัญของหลักการคิด วางแผน และการแก้ปัญหา อันเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล อีกทั้งมีความสนใจเป็นพิเศษในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอันเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยใจรักในการเรียนรู้นำไปสู่กระบวนการสร้างการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

2 คอร์ส
2 workshops

2 คอร์ส

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

เริ่มเรียนโค้ดดิ้งได้ตั้งแต่ตอนไหน จะเริ่มต้นสอนโค้ดดิ้งให้เด็กต้องทำยังไง ในคอร์สเรียน “สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำ ...

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding

Coding คืออะไร ทำไมเด็กยุคใหม่ถึงต้องเรียน ? หรือจะเริ่มต้นสอน Coding ยังไงให้เด็กๆสนุก และได้พัฒนาทักษะไปพร้อมๆกัน ค ...

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

ต้องใช้ 100 เหรียญ