นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการจัดเรียนรู้ Coding ในห้องเรียนสำหรับเด็ก ทั้งแบบ Plug-in และ Unplugged เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนเห็นความสำคัญของหลักการคิด วางแผน และการแก้ปัญหา อันเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล อีกทั้งมีความสนใจเป็นพิเศษในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอันเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยใจรักในการเรียนรู้นำไปสู่กระบวนการสร้างการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

1 คอร์ส
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

เริ่มเรียนโค้ดดิ้งได้ตั้งแต่ตอนไหน จะเริ่มต้นสอนโค้ดดิ้งให้เด็กต้องทำยังไง ในคอร์สเรียน “สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำ ...

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

ต้องใช้ 100 เหรียญ