นางสาววรัญญา ธัญญาผล

นางสาววรัญญา ธัญญาผล

ครูมายส์ ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 เอกการสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครูผู้มีใจรักในการเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเสมอ เพื่อการเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถจัดการเรียนการรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นที่ในศตวรรษที่ 21 สร้างบรรยายกาศการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีความสนุกสนาน ดังปณิธานการสอนของครูมายส์ “นักเรียนสนุกกับการเรียนครูมีความสุขกับการสอน” เป็นเจ้าของรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 และได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมศึกษา นอกจากนี้ครูมายส์ยังมีเพจครูหมีสอนวิทย์ ที่แบ่งปันไอเดียการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และชีววิทยาอีกด้วย

2 คอร์ส

2 คอร์ส

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

ทำความเข้าใจ การวัดและประเมินผล สู่การนำไปใช้จริงในห้องเรียน

จะทำอย่างไรให้การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ มีความหลากหลาย รู้จุดเด่น จุดที่ผู้เรียนต้องพัฒนาได้อย่างตรงจุด วันนี้ Starf ...

นางสาววรัญญา ธัญญาผล
นางสาววรัญญา ธัญญาผล
ทำความเข้าใจ การวัดและประเมินผล สู่การนำไปใช้จริงในห้องเรียน
นางสาววรัญญา ธัญญาผล

ทำความเข้าใจ การวัดและประเมินผล สู่การนำไปใช้จริงในห้องเรียน

นางสาววรัญญา ธัญญาผล

ต้องใช้ 50 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

วัดและประเมินผลอย่างไร ให้ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบ Active learning เลือกเครื่องมือวัดผลอย่างไรให้หลากหลาย ตรงตามเ ...

นางสาววรัญญา ธัญญาผล
นางสาววรัญญา ธัญญาผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning
นางสาววรัญญา ธัญญาผล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

นางสาววรัญญา ธัญญาผล

ต้องใช้ 100 เหรียญ