สายไปไหมถ้าเริ่มฝึกวินัยตอนวัยรุ่น

Starfish Labz
Starfish Labz 1811 views • 3 เดือนที่แล้ว
สายไปไหมถ้าเริ่มฝึกวินัยตอนวัยรุ่น

วินัยในวัยรุ่นเป็นทักษะชีวิตสำคัญ ที่เป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง และการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในช่วงพัฒนาการนี้ วัยรุ่นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และสังคมมากมาย ขณะเดียวกันก็แสวงหาความเป็นอิสระแต่ก็ยังคงต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้ใหญ่ วินัยที่มีประสิทธิผลจะเป็นพื้นฐานและขอบเขต ให้วัยรุ่นเข้าใจผลที่ตามมาจากการกระทำของตนเอง การฝึกวินัยถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้วัยรุ่นเผชิญกับความท้าทายในชีวิต รวมถึงรับมือกับความพ่ายแพ้ด้วยวุฒิภาวะและความมุ่งมั่น ด้วยการปลูกฝังวินัย พ่อแม่ผู้ปกครองได้ทำหน้าที่สนับสนุนพัฒนาการของวัยรุ่นและเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับวัยผู้ใหญ่ต่อไป 

เข้าใจพัฒนาการตามวัย ก่อนฝึกวินัยวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย ความรู้ ความเข้าใจ และอารมณ์ ความเปลี่ยนแปลงนี้มักเกิดขึ้นระหว่างอายุ 10 - 19 ปี สิ่งที่เป็นจุดเด่นของพัฒนาการในช่วงนี้คือ ความเป็นอิสระที่เพิ่มขึ้น พยายามค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งอิทธิพลจากเพื่อนเป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมตัวตนของเด็กวัยนี้ ในขณะเดียวกันวัยรุ่นมักรู้สึกถูกกดดันจากสังคมและคนรอบข้าง บางครั้งก็อาจรู้สึกขัดแย้งภายในจิตใจ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่พบได้บ่อย ความผันผวนของฮอร์โมนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้วัยรุ่นอ่อนไหว และอารมณ์แปรปรวน พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจความซับซ้อนของวัยรุ่นถือ เพื่อปรับกลยุทธ์ด้านวินัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการ เพราะแน่นอนว่าการฝึกวินัยในวัยรุ่นนี้ ไม่ง่ายเหมือนการฝึกวินัยตั้งแต่วัยเด็กเล็ก 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีอิสระมากขึ้น แสวงหาอัตลักษณ์ มีความคิด อยากเป็นตัวของตัวเอง เมื่อเริ่มฝึกวินัยวัยนี้ จึงอาจทำให้วัยรุ่นต่อต้าน เพราะต้องทำตามคำสั่งพ่อแม่ สำหรับครอบครัวใดที่เริ่มฝึกวินัยขณะที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว แม้จะเป็นเรื่องยาก แต่หากเข้าใจพัฒนาการและตัวตนของลูก ก็อาจปลูกฝังวินัยให้วัยรุ่นสำเร็จได้ 

เรื่องท้าทายเมื่อต้องฝึกวินัยให้วัยรุ่น 

ความท้าทายที่พบบ่อยเมื่อต้องฝึกวินัยวัยรุ่นก็คือ วัยรุ่นมักต่อต้าน และท้าทาย เพราะการฝึกวินัยช่วงนี้ ขัดกับพัฒนาการที่วัยรุ่นต้องการอิสระและเป็นตัวของตัวเอง อิทธิพลจากเพื่อนก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน โดยบางครั้งวัยรุ่นให้ความสำคัญกับการยอมรับจากเพื่อนมากกว่าการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลกำหนดไว้ จนทำให้พ่อแม่รู้สึกว่าลูกท้าทาย ดื้อ ไม่เชื่อฟัง ผนวกกับอารมณ์แปรปรวนของวัยรุ่น ยิ่งทำให้การฝึกวินัยเป็นเรื่องยุ่งยากกว่าเดิม อาจนำไปสู่การเข้าใจผิด และความตึงเครียดในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรใจเย็น ฝึกการสื่อสารเชิงบวก เอาใจใส่และรับฟังลูกมากขึ้น รวมถึงยืดหยุ่นที่จะปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของลูก 

ต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำจาก StarfishLabz ที่พ่อแม่อาจนำไปปรับใช้ฝึกวินัยลูกวัยรุ่นได้ 

  • สื่อสารความคาดหวังให้ชัดเจน: การฝึกวินัยในวัยรุ่นอาจยากกว่าในวัยเด็กเล็ก แต่สิ่งที่ได้เปรียบคือ ในวัยนี้ลูกเข้าใจเหตุและผล สื่อสารโต้ตอบกับพ่อแม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นพ่อแม่ควรสื่อสารกับลูกให้ชัดเจนถึงความจำเป็นในการฝึกวินัย สื่อสารความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับพฤติกรรม ความรับผิดชอบ และผลที่ตามมาจากการกระทำของลูก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจกฎและขอบเขต รับฟังเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของลูก และวางแผนความรับผิดชอบร่วมกัน
  • สม่ำเสมอ: มีความสม่ำเสมอในการบังคับใช้กฏระเบียบต่างๆ ตามที่ตกลงกันอย่างยุติธรรม ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการกระทำกับผลลัพธ์ ซึ่งเสริมสร้างความรับผิดชอบ
  • สนับสนุนการสื่อสารเชิงบวก: วินัยเป็นการปลูกฝัง ไม่ใช่บังคับ โดยเฉพาะกับวัยรุ่น การสื่อสารเชิงบวก รับฟังอย่างเปิดใจจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การสร้างวินัยประสบความสำเร็จได้ กระตุ้นให้พวกเขาแสดงความคิด ความรู้สึกและข้อกังวล รับฟังอย่างกระตือรือร้นโดยไม่ตัดสิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และประนีประนอม เพื่อลดการต่อต้านจากวัยรุ่น 

สายไปไหมฝึกวินัย เมื่อวัยรุ่น

การตอบคำถามว่าสายเกินไปที่จะฝึกวินัยให้วัยรุ่น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอายุของลูก พฤติกรรม ลักษณะนิสัยของพวกเขา ไปจนถึงความสม่ำเสมอของพ่อแม่ผู้ปกครองในการฝึกวินัย เพราะแม้ว่าการฝึกวินัยวัยรุ่นจะมีความท้าทาย แต่ก็อาจไม่สายเกินไปที่จะใช้ทำ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ผู้ปกครองอาจต้องปรับเปลี่ยนแนวทางตามสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของวัยรุ่น โดยระเบียบวินัยควรมุ่งเน้นไปที่การสอนความรับผิดชอบ การส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและการให้ผลที่ตามมาจากการกระทำเชิงลบ แทนการลงโทษเพียงอย่างเดียว ท้ายที่สุดแล้ว วินัยที่สม่ำเสมอ ที่มาพร้อมความเข้าอกเข้าใจ ให้คำแนะนำแทนการลงโทษ สามารถช่วยให้วัยรุ่นก้าวผ่านพัฒนาการนี้ และเติบโตเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้ในที่สุด 

แหล่งอ้างอิง (Sources) : Teen Discipline: Strategies and Challenges  

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

ในคอร์สนี้เป็นการดูแลสุขภาพใจของเด็ก เพราะการมีสุขภาพใจที่ดีนั้นส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ทำให้อารมณ์ดี สามารถจัดการภาวะอาร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา
Starfish Academy

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

Starfish Academy
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1355 ผู้เรียน
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
340 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่
01:15:16

คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่

92 views • 9 วันที่แล้ว
คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6991 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
380 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย