ครูคลับ (Kru Club) Unplugged Coding ครูตัวแม่ จะแคร์คอมเพื่อ?

ครูคลับ (Kru Club)  Unplugged Coding ครูตัวแม่ จะแคร์คอมเพื่อ?

ทุกวันนี้ "โค้ด (Code)" มีความสำคัญในโลกรอบตัวเราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากขึ้นเพราะโค้ดอยู่รอบ ๆ ตัวเรา และมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันจนบางครั้งเราอาจนึกไม่ถึง 

โค้ดดิ้ง (Coding) คือ การเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และทำในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการ หรือกล่าวง่าย ๆ คือ "โค้ดดิ้ง" เป็นการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เป็นการเขียนสัญลักษณ์เพื่อบอกลำดับขั้นตอน ลำดับความคิดและการสื่อสารเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจนั่นเองการโค้ดดิ้ง (Coding) ช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้  เทคโนโลยีมากมายที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย แอปบนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตต่างก็อาศัยโค้ดทั้งสิ้น ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน นั่นคือการจัดลำดับความคิดของนักเรียนว่าอันไหนมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด เป็นการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ นั่นคือนักเรียนจะสามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โค้ดดิ้งแบบถอดปลั๊ก (Unplugged Coding) คือ การเรียนคอนเซ็ปต์โค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนผ่านเกมหรือใช้อุปกรณ์ที่จัดต้องได้ เป็นการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่เป็นการใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการแก้ปัญหา ตัวอย่างการใช้กระบวนการบางอย่างของคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เป็นเชิงเกม เช่น 

1.เกมTELEPATHIST โทรจิตอ่านใจ  ครูจะใช้คำถาม เพื่อฝึกให้นักเรียนตั้งคำถาม เป็นคำถามปลายปิดเพื่อนำข้อมูลมาประกอบในการสันนิษฐาน ครูจะให้ข้อมูลเพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”เท่านั้น สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิธิภาพ 

2.ปิ๊งป่อง เกม  เป็นเกมง่ายๆ คือการยกป้าย “ถูก” กับ “ผิด” เพื่อตอบคำถามโดยอ้างอิงตามตรรกศาสตร์โดยการสร้างสถานการณ์ต่างๆที่จะช่วยนักเรียนในการจดจำสิ่งต่างๆอาจจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ง่ายๆในชีวิตประจำวัน และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายวิชาตามที่ต้องการ

3.เกมสายลับ..นักถอดรหัส เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารเป็นแบบการเข้า-ถอดรหัสด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทำให้คนอื่นไม่เข้าใจข้อความยกเว้นคนที่รู้วิธีถอดรหัสเท่านั้น นักเรียนจะสนุกกับการเป็นสายลับ เกิดความตื่นเต้นและสนุกสนานในการเรียนรู้ 

4.THE EXPLORER ยอดนักสำรวจ เป็นเกมที่ใช้ชุดคำสั่งเพื่อสั่งงานตัวละครในการทำภารกิจต่างๆเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้และฝึกทักษะการคิดของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเกมที่ใกล้เคียงกับการเขียนชุดคำสั่งในคอมพิวเตอร์มากที่สุด

จะเห็นได้ว่าการสอนโดยใช้ โค้ดดิ้งแบบถอดปลั๊ก (Unplugged Coding)  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบูรณาการได้หลายๆวิชาอีกทั้งสามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา เพราะการใช้ โค้ดดิ้งแบบถอดปลั๊ก จะทำให้นักเรียน ได้เคลื่อนไหว และสามารถทำกิจกรรมนอกห้องเรียนได้อย่างอิสระ และมีความสุขเนื่องจากจะช่วยให้นักเรียนเห็นภาพแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ต่าง ๆ ที่มีความเป็นนามธรรมได้ดีขึ้น เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยการลองปฏิบัติจริงถือเป็น สร้างสีสันและความสนุกให้กับการเรียนรู้และ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อฝึกฝนกระบวนการทางความคิด การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน นอกจากจะเป็นกิจกรรมสนุกสนานที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยชุดคำสั่งง่าย ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เห็นได้ว่า โค้ดดิ้ง (Coding) ได้มีบทบาทมากขึ้นในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้น คุณครูสามารถจัดการเรียนรู้ โดยการนำมาบูรณาการกับหลากหลายรายวิชาในห้องเรียนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ถือเป็นการปูพื้นฐานทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีระบบ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งตอบสนองต่อการสอนตามตัวชี้วัด วPA ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1595 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6544 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
310 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52415 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5505 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”