ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับเด็ก เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสนทนาเป็นภาษาจีนในชีวิตประจำวันอย่างง่าย

เรียนรู้เรื่อง การเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีเหมาะสำหรับเด็กและการเรียนการสอนในเรื่องการออกเสียง การฟัง การเขียน และการอ่านของการเรียนเรื่องการทักทายสนทนาเป็นภาษาจีน ตัวเลขภาษาจีน และสมาชิกในครอบครัว เป็นภาษาจีน

Learning Outcomes

การสอนภาษาจีนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับเด็ก

คำศัพท์การทักทายภาษาจีนที่เหมาะสมกับเด็ก

ตัวเลขภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับเด็ก

คำศัพท์สมาชิกในครอบครัวภาษาจีนสำหรับเด็ก

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

การเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

การทักทายภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

การทักทายภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

เด็ก ๆ รู้จักตัวเลขภาษาจีน 1-10

เด็ก ๆ รู้จักตัวเลขภาษาจีน 1-10

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เด็ก ๆ รู้จักตัวเลขภาษาจีน 1-10
บุคคลในครอบครัวภาษาจีนสำหรับเด็ก

บุคคลในครอบครัวภาษาจีนสำหรับเด็ก