ฝึกอย่างไรให้เกิดทักษะกระบวนการคิด

การสร้างการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปกครองในการพัฒนากระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กในระหว่างอยู่ที่โรงเรียนและบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกทักษะการบวนการคิดให้เกิดขึ้นแก่เด็ก

เรียนรู้เรื่อง ความหมายความสำคัญของทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็ก ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้ที่กระตุ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเป็นรากฐานการเรียนรู้ ด้านการฟัง พูดอ่าน เขียนให้เหมาะสมกับเด็กและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคต ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก โดยครูและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสร้างและปลูกฝังกระบวนการคิดเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ตัวเด็ก

Learning Outcomes

ความสำคัญทักษะกระบวนการทางการคิด

รูปแบบทางการคิด

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความหมายความสำคัญของทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็ก

ความหมายความสำคัญของทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็ก

รูปแบบของการคิดสำหรับเด็ก

รูปแบบของการคิดสำหรับเด็ก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รูปแบบของการคิดสำหรับเด็ก
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

บทบาทครูและผู้ปกครอง

บทบาทครูและผู้ปกครอง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทครูและผู้ปกครอง