เกมการศึกษาสำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่สำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานผ่านเกมการศึกษาที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาด้านสติปัญญา

เรียนรู้เรื่อง เกมการศึกษาสำคัญอย่างไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เกมการศึกษาเป็นสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือการคิดให้แก่เด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเล่นแตกต่างกันไป ครูและผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบทบาทในการจัดหาเกมการศึกษาเพื่อมากระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆผ่านการเล่นเกมโดยคำนึงถึงพัฒนาการ ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก

Learning Outcomes

ความสำคัญและความเป็นมา

ประเภทของเกมการศึกษา

การนำเกมการศึกษามาใช้ในการจัดประสบการณ์

บทบาทของผู้ปกครอง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

เกมการศึกษาสำคัญอย่างไร

เกมการศึกษาสำคัญอย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เกมการศึกษาสำคัญอย่างไร
ประเภทของเกมการศึกษา

ประเภทของเกมการศึกษา

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ประเภทของเกมการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา

แนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา

บทบาทของผู้ปกครอง

บทบาทของผู้ปกครอง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทของผู้ปกครอง