สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

สอนคณิตศาสตร์ อย่างไรให้ทรงพลังตามเกณฑ์ วPA

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการจัดการศึกษา เป็นการถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์จากผู้สอนลงสู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่ดี จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ กิจกรรม การเรียนรู้ เกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้สำหรับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

Learning Outcomes

เจาะลึกการเขียนแผนวิชาคณิตศาสตร์แบบ ASK

8 ตัวชี้วัด เกิดขึ้นในห้องเรียนได้อย่างไร

เทคนิคการทำ PLC ให้ประสบความสำเร็จ

วิธีการทำประเด็นท้าทาย เขียน ว.PA

ผู้เขียน

นายสุชาติ  ไชยวัณ
นายสุชาติ ไชยวัณ

ครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่, จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา) คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

4 บทเรียน

เจาะลึกการเขียนแผน วิชาคณิตศาสตร์แบบ ASK

เจาะลึกการเขียนแผน วิชาคณิตศาสตร์แบบ ASK

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
8 ตัวชี้วัด เกิดขึ้นในห้องเรียน ได้อย่างไร

8 ตัวชี้วัด เกิดขึ้นในห้องเรียน ได้อย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการทำ PLC  ให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการทำ PLC ให้ประสบความสำเร็จ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการทำประเด็นท้าทาย  เขียน ว.PA

วิธีการทำประเด็นท้าทาย เขียน ว.PA

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ