เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

ภายใต้การระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกมิติของโลก การพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ชีวิตสำหรับยุค New Normal

เรียนรู้เรื่อง ทำความเข้าใจเรื่องโลก หลังโควิด ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

เชื่อว่าหลายคนคงติดตามและวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตหลังจาก Covid-19 มาเยือน ซึ่งแนวโน้มวิถีชีวิตของเราก็ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม เทคโนโลยีต่างๆ ก็เข้ามาช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น เทรนด์อาชีพต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ หลายคนจึงต้องรีบปรับตัวกันให้ไว การเตรียมความพร้อมในด้านวิธีการหรือทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการฝึกฝน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในยุค New normal ได้อย่างมีความสุข

Learning Outcomes

ทำความเข้าใจเรื่องโลกหลังโควิด

รู้จัก 10 อาชีพที่คาดว่าจะต้องการเพิ่มมากขึ้น

รู้จัก 10 อาชีพที่คาดว่าจะหายไป

เตรียมพร้อม รู้ทันทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการในโลกอนาคต

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

02.05.22

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ทำความเข้าใจเรื่องโลก หลังโควิด

ทำความเข้าใจเรื่องโลก หลังโควิด

รู้จัก 10 อาชีพที่จะต้องการ เพิ่มมากขึ้น

รู้จัก 10 อาชีพที่จะต้องการ เพิ่มมากขึ้น

รู้จัก 10 อาชีพที่คาดว่าจะหายไป

รู้จัก 10 อาชีพที่คาดว่าจะหายไป

เตรียมพร้อม รู้ทันทักษะที่ตลาด แรงงานต้องการในโลกอนาคต

เตรียมพร้อม รู้ทันทักษะที่ตลาด แรงงานต้องการในโลกอนาคต