Balance ชีวิตเมื่อต้อง Work from Home

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่เจอสถานการณ์ WFH การปรับสมดุลชีวิตโดยเริ่มจากวิเคราะห์ตนเอง และจัดการชีวิต 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคม ด้านร่างกายและจิตใจ

เรียนรู้เรื่อง การสร้างสมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิต ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

แนะวิธีการสร้างสมดุลให้กับตนเอง ใช้ช่วงที่เจอสถานะการณ์โควิด-19 และต้อง Work From Home วิเคราะห์ตัวเองต้องจัดการด้านใดบ้างที่มีผลต่อชีวิต จัดสภาพแวดล้อม สถานที่ทำงานให้เหมาะสมช่วง Work From Home เตรียมการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน คนรัก ครอบครัว และพัฒนาตนเอง ร่างกาย และจิตใจ

Learning Outcomes

วิธีสร้างสมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิต

จัดบ้านจัดห้องเพื่อ Work From Home

เตรียมพร้อมสื่อสารกับเพื่อน คนรัก ครอบครัว

พัฒนาตัวเองได้ช่วง Work From Home

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

18.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การสร้างสมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิต

การสร้างสมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิต

จัดบ้านจัดห้องเพื่อ Work From Home

จัดบ้านจัดห้องเพื่อ Work From Home

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
จัดบ้านจัดห้องเพื่อ Work From Home
การสื่อสารกับเพื่อน คนรัก ครอบครัว

การสื่อสารกับเพื่อน คนรัก ครอบครัว

พัฒนาตัวเองได้ในช่วง Work From Home

พัฒนาตัวเองได้ในช่วง Work From Home

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
พัฒนาตัวเองได้ในช่วง Work From Home