การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca based Learning:ABL)

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน เป็นการเขียนแผนที่ยึดอริยสัจเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

เรียนรู้เรื่อง หลักการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (OLE)

รายละเอียดคอร์ส

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca based Learning:ABL) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยฝึกการแก้ปัญหา จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 1) ขอบเขตเนื้อหาสาระ 2) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ4)การวัดผลและประเมินผล

Learning Outcomes

หลักการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (OLE)

วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

การประเมินผลการเรียนรู้แบบ ABL

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ABL

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

7 courses

ภาพรวมหลักสูตร

ไม่มีบทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
16.09.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons