การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca based Learning:ABL)

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน เป็นการเขียนแผนที่ยึดอริยสัจเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

เรียนรู้เรื่อง หลักการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (OLE) ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca based Learning:ABL) เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยฝึกการแก้ปัญหา จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 1) ขอบเขตเนื้อหาสาระ 2) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ4)การวัดผลและประเมินผล

Learning Outcomes

หลักการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (OLE)

วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

การประเมินผลการเรียนรู้แบบ ABL

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ABL

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

19.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

หลักการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (OLE)

หลักการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (OLE)

วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบ ABL

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ABL

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ABL