ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

การเรียนรู้บทบาทภาระหน้าที่และเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และอุดมการณ์ของความเป็นครู

รายละเอียดคอร์ส

พระสอนศีลธรรมมืออาชีพ เป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีของพระสอนศีลธรรม อันเป็นสิ่งที่ต้องการของสังคม พระสอนศีลธรรมต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระหลักสูตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความรักความเมตตาต่อศิษย์เสียสละหมั่นเพียรศึกษาปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เอาใจใส่เป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย บริหารจัดการห้องเรียนอย่างมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีรักความยุติธรรม เข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน มีอุดมการณ์ของความเป็นครูพระสอนศีลธรรม

Learning Outcomes

โครงการและความสำคัญของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

อุดมการณ์ความเป็นครูของพระสอนศีลธรรม

เนื้อหาสาระการสอนพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 2551

การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ( Active Learning )

4 บทเรียน

ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
อุดมการณ์ความเป็นครูของพระสอนศีลธรรม

อุดมการณ์ความเป็นครูของพระสอนศีลธรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เนื้อหาสาระการสอนพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 2551

เนื้อหาสาระการสอนพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 2551

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ Active Learning

การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ Active Learning

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ