ลักษณะพระสอนศีลธรรมมืออาชีพ

การเรียนรู้บทบาทภาระหน้าที่และเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และอุดมการณ์ของความเป็นครู

เรียนรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

พระสอนศีลธรรมมืออาชีพ เป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีของพระสอนศีลธรรม อันเป็นสิ่งที่ต้องการของสังคม พระสอนศีลธรรมต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระหลักสูตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความรักความเมตตาต่อศิษย์เสียสละหมั่นเพียรศึกษาปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เอาใจใส่เป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย บริหารจัดการห้องเรียนอย่างมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีรักความยุติธรรม เข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน มีอุดมการณ์ของความเป็นครูพระสอนศีลธรรม

Learning Outcomes

โครงการและความสำคัญของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

อุดมการณ์ความเป็นครูของพระสอนศีลธรรม

เนื้อหาสาระการสอนพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 2551

การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ( Active Learning )

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

19.10.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

อุดมการณ์ความเป็นครูของพระสอนศีลธรรม

อุดมการณ์ความเป็นครูของพระสอนศีลธรรม

เนื้อหาสาระการสอนพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 2551

เนื้อหาสาระการสอนพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 2551

การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ Active Learning

การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ Active Learning