การออกแบบห้องเรียนฐานสมรรถนะ

นำประสบการณ์การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างง่ายมาใช้ในกิจกรรมชุมนุม และการประเมินผลการเรียนรู้ที่ออกแบบตามหลักสูตร CBE มาเล่าให้ฟัง พร้อมเสนอแนะแนวทางการนำไปใช้ และข้อพึงสังเกต

เรียนรู้เรื่อง CBE สำคัญอย่างไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การสร้างเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ผู้เรียนมีทักษะ และความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดเป็นสมรรถนะอันจะเป็นความสามารถที่ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต ดังนั้นครู จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในคอร์สนี้จะเป็นการพาครูไปสัมผัสกับการนำ CBE (competency-based education) ไปใช้ในห้องเรียนอย่างง่าย ซึ่งจะช่วยลดความกังวลใจในการนำ CBE ไปใช้จริงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการใช้หลักสูตรที่เป็นฐานสมรรถนะในอนาคต

Learning Outcomes

ความสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะคืออะไร

ประสบการณ์การจัดกิจกรรมฐานสมรรถนะในห้องเรียนอย่างง่าย

แนวทางการนำไปใช้และข้อพึงสังเกต

Tags

ผู้เขียน

ลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล
ลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ต. คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

04.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

CBE สำคัญอย่างไร

CBE สำคัญอย่างไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
CBE สำคัญอย่างไร
เข้าใจ CBE

เข้าใจ CBE

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เข้าใจ CBE
CBE อย่างง่ายในชั้นเรียน

CBE อย่างง่ายในชั้นเรียน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
CBE อย่างง่ายในชั้นเรียน
แนวทางและข้อพึงสังเกตเมื่อใช้ CBE

แนวทางและข้อพึงสังเกตเมื่อใช้ CBE