Creative Independent Study Classroom Design

Creative Independent Study Classroom Design

ทำความรู้จักกับวิชา IS ในอีกมุมมองหนึ่ง สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วิธีการไหนที่ทำให้นักเรียนสนใจ ไม่น่าเบื่อ แถมยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชา

รายละเอียดคอร์ส

ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจละต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต และเป็นทักษะที่จำเป็นมากในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคุณครูสามารถพัฒนาทักษะการคิดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ผ่านรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)

Learning Outcomes

วิชา IS1 IS2 IS3 ต่างกันอย่างไร

เทคนิคการสอน IS ในแต่ละช่วงชั้น

การสร้างกระบวนการคิดให้กับนักเรียน

การสอนเพื่อให้นักเรียนสร้างความคิดรวบยอด

ผู้เขียน

นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย
นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย

คุณครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ดูแลกลุ่ม Librarian in Thailand, ประธานเครือข่าย PLC ครูบรรณารักษ์แห่งประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 บทเรียน

วิชา IS กับทักษะการคิด

วิชา IS กับทักษะการคิด

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดระเบียบความคิดด้วยวิชา IS1

การจัดระเบียบความคิดด้วยวิชา IS1

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีความหมายในวิชา IS2

การเรียนรู้อย่างมีความหมายในวิชา IS2

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สร้างความคิดรวบยอดในวิชา IS3

สร้างความคิดรวบยอดในวิชา IS3

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง วิชา IS กับทักษะการคิด
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 464 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
14.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ