การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนสำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) และการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Portfolio)

หลักสูตรสำหรับครูที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน และการใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

รายละเอียดคอร์ส

บทเรียนเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาทักษะครู และนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Learning Outcomes

การจัดกิจกรรมแบบ PBL

กระบวนการ STEAM Design Process

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

กิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

21.09.20

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL

0:30 ชั่วโมง 2 กิจกรรม
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ฟิชเมคเกอร์

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม