Feedback เชิงบวก เพื่อการพัฒนาผู้เรียน

Feedback เชิงบวก เพื่อการพัฒนาผู้เรียน

บทเรียนนี้จะช่วยให้ครูเข้าใจถึงความสำคัญของ “การให้ Feedback หรือ Comment เชิงบวก” “หลักการมองหาข้อดีข้อด้อย” “หลักการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก” และ “การให้ Feedback หรือ Comment เชิงบวกในงานวิชาการ” รวมทั้งตัวอย่างและแบบฝึกหัดประกอบ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้

รายละเอียดคอร์ส

หัวใจสำคัญของการสอนคือ การมองเห็นข้อดีในตัวนักเรียนทุกคน (See the good in every student) ข้อดีดังกล่าวอาจไม่ใช่ทักษะด้านการเรียน เช่น การคิดคำนวณ การเขียน หรือการอ่าน แต่หมายถึงจุดเด่นของบุคลิกแต่ละคน เป็นต้นว่ามีความกล้าหาญ (Courage) มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) มีความขยันหมั่นเพียร (Perseverance) การให้ Feedback หรือ Comment เชิงบวกเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเปิดใจรับฟัง พิจารณาข้อดีข้อด้อย เห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

Learning Outcomes

ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Feedback หรือ Comment เชิงบวก

การสื่อสารเชิงบวกตามหลักทฤษฎี I message

การเขียนพัฒนาการของนักเรียนที่ครอบคลุมทุกด้านตามหลักไตรสิกขา (ด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา)

หลักการ Feedback หรือ Comment สำหรับงานเขียนตามหลักทฤษฎีของ Bloom taxonomy

ผู้เขียน

วิรงรองรายา คณานุรักษ์
วิรงรองรายา คณานุรักษ์

นางวิรงรองรายา คณานุรักษ์ (โวคซ์) บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบ่มเพาะครู แผนกอบรมและพัฒนา ,หัวหน้าสาระวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, ปริญญาโทสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปริญญาตรีสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4 บทเรียน

รู้จักกับ Feedback หรือ Comment เชิงบวก

รู้จักกับ Feedback หรือ Comment เชิงบวก

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสื่อสารเชิงบวกตามหลักทฤษฎี  I message

การสื่อสารเชิงบวกตามหลักทฤษฎี I message

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การเขียนพัฒนาการของนักเรียนตามหลักไตรสิกขา

การเขียนพัฒนาการของนักเรียนตามหลักไตรสิกขา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักการ Feedback หรือ Comment ตามหลักทฤษฎีของ Bloom taxonomy

หลักการ Feedback หรือ Comment ตามหลักทฤษฎีของ Bloom taxonomy

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง รู้จักกับ Feedback หรือ Comment เชิงบวก
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 637 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
28.04.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ