การให้ Feedback หรือ Comment เชิงบวก เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง

บทเรียนนี้จะช่วยให้ครูเข้าใจถึงความสำคัญของ “การให้ Feedback หรือ Comment เชิงบวก” “หลักการมองหาข้อดีข้อด้อย” “หลักการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก” และ “การให้ Feedback หรือ Comment เชิงบวกในงานวิชาการ” รวมทั้งตัวอย่างและแบบฝึกหัดประกอบ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้

เรียนรู้เรื่อง รู้จักกับ Feedback หรือ Comment เชิงบวก ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

หัวใจสำคัญของการสอนคือ การมองเห็นข้อดีในตัวนักเรียนทุกคน (See the good in every student) ข้อดีดังกล่าวอาจไม่ใช่ทักษะด้านการเรียน เช่น การคิดคำนวณ การเขียน หรือการอ่าน แต่หมายถึงจุดเด่นของบุคลิกแต่ละคน เป็นต้นว่ามีความกล้าหาญ (Courage) มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) มีความขยันหมั่นเพียร (Perseverance) การให้ Feedback หรือ Comment เชิงบวกเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเปิดใจรับฟัง พิจารณาข้อดีข้อด้อย เห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

Learning Outcomes

ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Feedback หรือ Comment เชิงบวก

การสื่อสารเชิงบวกตามหลักทฤษฎี I message

การเขียนพัฒนาการของนักเรียนที่ครอบคลุมทุกด้านตามหลักไตรสิกขา (ด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา)

หลักการ Feedback หรือ Comment สำหรับงานเขียนตามหลักทฤษฎีของ Bloom taxonomy

Tags

ผู้เขียน

วิรงรองรายา คณานุรักษ์
วิรงรองรายา คณานุรักษ์

นางวิรงรองรายา คณานุรักษ์ (โวคซ์) บุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบ่มเพาะครู แผนกอบรมและพัฒนา ,หัวหน้าสาระวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, ปริญญาโทสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปริญญาตรีสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความสัมพันธ์

ด้านความสัมพันธ์

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

04.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

รู้จักกับ Feedback หรือ Comment เชิงบวก

รู้จักกับ Feedback หรือ Comment เชิงบวก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
รู้จักกับ Feedback หรือ Comment เชิงบวก
การสื่อสารเชิงบวกตามหลักทฤษฎี  I message

การสื่อสารเชิงบวกตามหลักทฤษฎี I message

การเขียนพัฒนาการของนักเรียนตามหลักไตรสิกขา

การเขียนพัฒนาการของนักเรียนตามหลักไตรสิกขา

หลักการ Feedback หรือ Comment ตามหลักทฤษฎีของ Bloom taxonomy

หลักการ Feedback หรือ Comment ตามหลักทฤษฎีของ Bloom taxonomy