ห้องเรียนบูรณาการ Integrated Instruction

ห้องเรียนบูรณาการ Integrated Instruction

คอร์สนี้เป็นการแนะนำผู้สอนหรือครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสามารถทำไปแนวทางปฎิบัติในการบูรณาการในชั้นเรียน และเพื่อช่วยลดการสอนการเรียนเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกันได้

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการสอนที่เชื่อมโยงความคิดรวบยอดหรือทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระทั้งหลายเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

Learning Outcomes

ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

แนวทางปฎิบัติในการบูรณาการโดยใช้หัวข้อเรื่องเป็นแกน

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเชื่อมโยงการเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

ผู้เขียน

นางสาวนารถชนก ศรีโท
นางสาวนารถชนก ศรีโท

ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2563 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ปัจจุบันครูฝ่ายมัธยมศึกษา ประจำรายวิชาเคมี, ดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา

4 บทเรียน

การสอนเชิงบูรณาการคืออะไร

การสอนเชิงบูรณาการคืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ

รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคการจัดกิจกรรมและตัวอย่างการจัดกิจกรรม

เทคนิคการจัดกิจกรรมและตัวอย่างการจัดกิจกรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การเชื่อมโยงการเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

การเชื่อมโยงการเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง การสอนเชิงบูรณาการคืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 1241 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
28.04.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ