การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction

คอร์สนี้เป็นการแนะนำผู้สอนหรือครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อสามารถทำไปแนวทางปฎิบัติในการบูรณาการในชั้นเรียน และเพื่อช่วยลดการสอนการเรียนเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกันได้

เรียนรู้เรื่อง การสอนเชิงบูรณาการคืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการสอนที่เชื่อมโยงความคิดรวบยอดหรือทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระทั้งหลายเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

Learning Outcomes

ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

แนวทางปฎิบัติในการบูรณาการโดยใช้หัวข้อเรื่องเป็นแกน

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเชื่อมโยงการเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

Tags

ผู้เขียน

นางสาวนารถชนก ศรีโท
นางสาวนารถชนก ศรีโท

ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2563 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ปัจจุบันครูฝ่ายมัธยมศึกษา ประจำรายวิชาเคมี, ดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

04.06.21

Level

Basic

คอลเลคชั่น Home-Based Learning

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การสอนเชิงบูรณาการคืออะไร

การสอนเชิงบูรณาการคืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การสอนเชิงบูรณาการคืออะไร
รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ

รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ

เทคนิคการจัดกิจกรรมและตัวอย่างการจัดกิจกรรม

เทคนิคการจัดกิจกรรมและตัวอย่างการจัดกิจกรรม

การเชื่อมโยงการเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

การเชื่อมโยงการเรียนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน