สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จะได้เรียนรู้ความสำคัญ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย

เรียนรู้เรื่อง ความสำคัญของศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยด้านการสร้างสรรค์ผลงาน และการนำศิลปะไปใช้ในการจัดประสบการณ์ในห้องเรียน โดยคำนึงถึงพัฒนาการ ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Learning Outcomes

ความสำคัญของศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

หลักการจัดประสบการณ์ศิลปะ

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ความสำคัญของศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

ความสำคัญของศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กปฐมวัย

พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

หลักการจัดประสบการณ์ศิลปะ

หลักการจัดประสบการณ์ศิลปะ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
หลักการจัดประสบการณ์ศิลปะ