คิดอย่างไรให้เป็นระบบตามแนวหลักของโยนิโสมนสิการ

การเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา ที่เป็นการคิดอย่างมีระบบ ตามหลัก โยนิโสมรสิการ ที่มีวิธีการคิด ดังนี้ -การคิดแบบสืบสาวหาต้นตอหรือต้นเหตุ (คิดเป็นเหตุเป็นผล ที่เชื่อมโยงกันได้) -การคิดแบบหาคุณค่าแท้คุณค่าเทียม (วิธีคิดแบบตระหนักในเชิงคุณค่า)

เรียนรู้เรื่อง โยนิโสมนสิการ คืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

กระบวนการคิดตามหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือการทำในใจ โดยแยบคายหรือคิดถูกวิธี แปลง่าย ๆ ว่า ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น คือการรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งแวดล้อมตามสภาวะ และให้เห็นสภาวะตามความสัมพันธ์ที่สืบทอดถึงเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกของตนเองเข้าไปจับ จะทำให้เกิดความดีงามและแก่ปัญหาได้ เป็นวิธีการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ที่ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาอย่างแท้จริง

Learning Outcomes

โยนิโสมนสิการ คืออะไร

10 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

คิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

คิดแบบคุณ-โทษ และทางออก กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

Tags

ผู้เขียน

พระทัศพล ยสวฑฺฒโน
พระทัศพล ยสวฑฺฒโน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

โยนิโสมนสิการ  คืออะไร

โยนิโสมนสิการ คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
โยนิโสมนสิการ คืออะไร
10 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

10 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
10 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม

วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม

วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก

วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก