Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

September 23rd, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy

กิจกรรม WORKSHOP ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset นี้จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เราได้ตั้งเป้าหมายในชีวิต ทำให้เรารู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร ต้องการสิ่งใดและทำอย่างไรถึงจะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นประสบความสำเร็จ รวมถึง Mindset แบบไหนที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้า และอะไรเป็นสาเหตุที่ฉุดรั้งชีวิตของเราอยู่ เราจะสลัดสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตเราอยู่นั้นออกไปได้อย่างไร ในกิจกรรมนี้จะมีคำตอบให้กับทุกคน

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 82
ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset
เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

September 23rd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

“เสริมแรงทางบวก สร้างวินัยด้วยเสียงเพลง” เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์มากยิ่งขึ้น ครูใช้เสียงเพลงแทนการออกคำสั่ง นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยฟังจากเสียงเพลง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้ยินเพลงมาร์ชโรงเรียน นักเรียนจะรีบวิ่งมาเข้าแถวอย่างรวดเร็ว โดยครูไม่ต้องประกาศเรียก เมื่อได้ยินเพลงมาแปรงฟันกันเถอะ นักเรียนจะนำแก้วน้ำ แปรงฟัน มาเข้าแถวเป็นรูปตัว U แล้วนั่งลงแปรงฟันตามที่เพลงบอก นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำ ส่งผลให้มีระเบียบวินัย เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแยกพฤติกรรมที่เป็น“คุณธรรม” กับ “จริยธรรม” ได้ถูกต้องและได้แนวทาง / วิธีการการสร้างวินัยด้วยเสียงเพลงไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเอง

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 81
เสริมแรงบวก สร้างวินัย ด้วยเสียงเพลง

Workshop ที่ผ่านมา

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!
4.8

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

July 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!
Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ

June 30th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Read Mind Map อ่านเส้นสี ชี้เส้นใจ
Chat GPT สำหรับนักการศึกษาใช้ทำงานได้เร็วขึ้น 10 เท่า
4.9

Chat GPT สำหรับนักการศึกษาใช้ทำงานได้เร็วขึ้น 10 เท่า

June 24th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Chat GPT สำหรับนักการศึกษาใช้ทำงานได้เร็วขึ้น 10 เท่า
เคล็ดลับการสอนทำโมเดล DNA ง่ายๆ จากวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)
4.8

เคล็ดลับการสอนทำโมเดล DNA ง่ายๆ จากวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)

June 24th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เคล็ดลับการสอนทำโมเดล DNA ง่ายๆ จากวัสดุรอบตัวด้วยกระบวนการ (Design Thinking)
สุขภาพจิต สุขภาพใจในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม
5.0

สุขภาพจิต สุขภาพใจในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม

June 22nd, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สุขภาพจิต สุขภาพใจในสถานศึกษาทั้งครูและนักเรียนที่ใครก็ไม่ควรมองข้าม
[Online Workshop Clinic] วิธีอ่านใจวัยรุ่นตามหลัก Disc และการเลี้ยงลูกดูให้ถูกสไตล์ลูก

[Online Workshop Clinic] วิธีอ่านใจวัยรุ่นตามหลัก Disc และการเลี้ยงลูกดูให้ถูกสไตล์ลูก

June 17th, 2023
13:00 - 14:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

[Online Workshop Clinic] วิธีอ่านใจวัยรุ่นตามหลัก Disc และการเลี้ยงลูกดูให้ถูกสไตล์ลูก