Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Active Learning Strategies for Next Generation Learners

ผ่านไปแล้ว
July 30th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
- การจัดการเรียนรู้แบบ Active อย่างไรจึงจะได้ผล
- ทักษะที่จำเป็นที่ครูต้องโค้ชให้กับนักเรียน
- การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน
- การให้ผลสะท้อนกลับที่ช่วยพัฒนานักเรียน

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
นายตะวัน แสงทอง

นายตะวัน แสงทอง

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Kitiya
Kitiya
Written by: 30.07.2022

ดีค่ะ

ปณิตา
ปณิตา
Written by: 30.07.2022

ปฎิภาณ
ปฎิภาณ
Written by: 30.07.2022

ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

นางสาวชนาพร
นางสาวชนาพร
Written by: 30.07.2022

PatomKeawsin
PatomKeawsin
Written by: 30.07.2022

ฮาฟิส
ฮาฟิส
Written by: 30.07.2022

ปรับใช้การสอนเชิงรุกได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

อรรถพล
อรรถพล
Written by: 30.07.2022

Xie_Gun
Xie_Gun
Written by: 30.07.2022

ได้เทคนิคขั้นตอนกระบวนการที่จะนำไปปรับใช้กับบริบทตนเอง

นวรัตน์
นวรัตน์
Written by: 30.07.2022

เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ทัศนีย์
ทัศนีย์
Written by: 30.07.2022

ดีมากเลยค่ะ

นางกันหา
นางกันหา
Written by: 30.07.2022

ดี

นางจันทนา
นางจันทนา
Written by: 30.07.2022

ได้แนวทางในการปรับการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

ศราวุฒิ
ศราวุฒิ
Written by: 30.07.2022

ได้รับทราบเกี่ยวกับเทคนิคการจัีดการเรียนรู้และเทคนิค active learning แบบเชิงรุก

มลฤดี
มลฤดี
Written by: 30.07.2022

มีความรู้และเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning มากขึ้น

นางสาวจุฑามาศ
นางสาวจุฑามาศ
Written by: 30.07.2022

ได้เปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ กับสังคมการเรียนรู้ใหม่ ๆ มีแรงบันดาลใจในการสอน เสมือนได้รับการปลุกไฟขึ้นมาใหม่ ทำให้มีพลังที่จะจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียน

นายวิชญ์รุจ
นายวิชญ์รุจ
Written by: 30.07.2022

การเรียนรู้แบบ Active Learning

รวิวรรณ
รวิวรรณ
Written by: 30.07.2022

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

นางศุลิษา
นางศุลิษา
Written by: 30.07.2022

-

ธรินรักษ์
ธรินรักษ์
Written by: 30.07.2022

เกษราภรณ์
เกษราภรณ์
Written by: 30.07.2022