Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Active Learning Strategies for Next Generation Learners

ผ่านไปแล้ว
July 30th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
- การจัดการเรียนรู้แบบ Active อย่างไรจึงจะได้ผล
- ทักษะที่จำเป็นที่ครูต้องโค้ชให้กับนักเรียน
- การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียน
- การให้ผลสะท้อนกลับที่ช่วยพัฒนานักเรียน

เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวปนิดา
นางสาวปนิดา
Written by: 30.07.2022

-

นางสาววิจิตรา
นางสาววิจิตรา
Written by: 30.07.2022

นางสาวกันทิชา
นางสาวกันทิชา
Written by: 30.07.2022

krumook
krumook
Written by: 30.07.2022

ได้รับเทคนิคการจัดกิจกรรมในห้องเรียนแบบ Active learning มากขึ้น

แสงเดือน
แสงเดือน
Written by: 30.07.2022

วราพร
วราพร
Written by: 30.07.2022

ได้ความรู้ที่เพิ่มขึ้นค่ะ

อภันตรี
อภันตรี
Written by: 30.07.2022

ความรู้และประสบการณ์ที่นำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ครูนุ
ครูนุ
Written by: 30.07.2022

นายร้อยกาญจน์
นายร้อยกาญจน์
Written by: 30.07.2022

Panida
Panida
Written by: 30.07.2022

การนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ เข้าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้

ณิชาพัฒณ์
ณิชาพัฒณ์
Written by: 30.07.2022

แอน
แอน
Written by: 30.07.2022

การจัดการเรียนการสอน

นางลักษณ์ขณา
นางลักษณ์ขณา
Written by: 30.07.2022

เพิ่มเติมความรู้ได้มากขึ้น

ซูราณีย์
ซูราณีย์
Written by: 30.07.2022

นางสาวฐิติมา
นางสาวฐิติมา
Written by: 30.07.2022

ทำให้ได้รับความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิ์
ประสิทธิ์
Written by: 30.07.2022

สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้แน่นอน

นางสาวศิราภร
นางสาวศิราภร
Written by: 30.07.2022

นำความรู้ไปใช้ในการจัดเรียนการสอน

ศิริเพ็ญ
ศิริเพ็ญ
Written by: 30.07.2022

นิรชา
นิรชา
Written by: 30.07.2022

กฤติยาภรณ์
กฤติยาภรณ์
Written by: 30.07.2022