Starfish Academy
Starfish Academy

Classpoint "จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว" ผ่านไปแล้ว

July 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เรียนรู้การใช้ Classpoint ในการสร้าง Powerpoint แบบโต้ตอบได้ พร้อมคำแนะนำในการติดตั้งให้พร้อมใช้งานทันที #แจกโค้ดใช้งานแบบ Pro ฟรี 1 เดือน และรับประกาศนียบัตรจาก Classpoint เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 23.07.2022

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 23.07.2022

การสร้างกิจกรรมแบบ แอกทีฟ ด้วยการใช้ คลาสพ้อย

นางสุวลักษณ์
นางสุวลักษณ์
Written by: 23.07.2022

ขอบคุณผู้จัดและวิทยากรค่ะ

นายกิตติธัช
นายกิตติธัช
Written by: 23.07.2022

การทำสื่อ

นางสาวจารุนันท์
นางสาวจารุนันท์
Written by: 23.07.2022

วรวรรณ
วรวรรณ
Written by: 23.07.2022

ได้รับความรู้ที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนในลักษณะ Active Learning

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 23.07.2022

หด้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม class point

สิรันทร
สิรันทร
Written by: 23.07.2022

ได้เรียนรู้รายละเอียดของ classpoint เป็นครั้งแรก

อรทัย
อรทัย
Written by: 23.07.2022

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 23.07.2022

ธนวัฒน์
ธนวัฒน์
Written by: 23.07.2022

นางสาวชนกพร
นางสาวชนกพร
Written by: 23.07.2022

มีความรู้ใหม่ที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 23.07.2022

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 23.07.2022

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 23.07.2022

การสร้างคำถามที่น่าสนใจ

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 23.07.2022

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 23.07.2022

วชิราภรณ์
วชิราภรณ์
Written by: 23.07.2022

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 23.07.2022

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 23.07.2022