Starfish Academy
Starfish Academy

Classpoint "จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว" ผ่านไปแล้ว

July 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เรียนรู้การใช้ Classpoint ในการสร้าง Powerpoint แบบโต้ตอบได้ พร้อมคำแนะนำในการติดตั้งให้พร้อมใช้งานทันที #แจกโค้ดใช้งานแบบ Pro ฟรี 1 เดือน และรับประกาศนียบัตรจาก Classpoint เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อรุณี
อรุณี
Written by: 23.07.2022

รำไพ
รำไพ
Written by: 23.07.2022

ได้รับประสบการใหม่ ที่ต้องนำมาฝึกฝนให้กับตนเอง ขอบคุณค่ะ

นางสาวนาฏอนงค์
นางสาวนาฏอนงค์
Written by: 23.07.2022

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่โดยใช้ Classpoint ร่วมกับ Power Point ซึ่งมีความน่าสนใจมากและจะนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของตน

JJ
JJ
Written by: 23.07.2022

เยี่ยม

Anchalee
Anchalee
Written by: 23.07.2022

อังสนา
อังสนา
Written by: 23.07.2022

เยี่ยมมาก ๆ ค่ะ

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 23.07.2022

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 23.07.2022

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 23.07.2022

ผ่องพรรณ
ผ่องพรรณ
Written by: 23.07.2022

นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

Daranee
Daranee
Written by: 23.07.2022

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 23.07.2022

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์
Written by: 23.07.2022

นางกำไล
นางกำไล
Written by: 23.07.2022

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความสำคัญของผู้เรียน และจัดกิจกรรมได้หลากหลายขึ้น

Pannipa
Pannipa
Written by: 23.07.2022

เพื่อพัฒนาตนเอง

นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวกัญญารัตน์
Written by: 23.07.2022

ได้รู้จักโปรแกรมที่ช่วยในการสอนอย่างหลากหลายในโปรแกรมเดียวค่ะ

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 23.07.2022

Thanit
Thanit
Written by: 23.07.2022

❤️

นางอัยรีน
นางอัยรีน
Written by: 23.07.2022

นายอรรถพล
นายอรรถพล
Written by: 23.07.2022