Starfish Academy
Starfish Academy

"ก่อนเปิดเทอมนี้ มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน" ผ่านไปแล้ว

May 21st, 2022
10:00 - 17:00
Starfish Academy

อัพสกิลครู ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Mai
Mai
Written by: 21.05.2022

ปราณี
ปราณี
Written by: 21.05.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 21.05.2022

นางสาวขวัญเรือน
นางสาวขวัญเรือน
Written by: 21.05.2022

เทคนิคการวัดความถดถอยของนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอนของครู

ปุณ
ปุณ
Written by: 21.05.2022

JJ
JJ
Written by: 21.05.2022

ได้รับความรู้มากมาย

นางกาญจนา
นางกาญจนา
Written by: 21.05.2022

ความเข้าใจในตัวเด็ก กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางสาวอินทิรารัตน์
นางสาวอินทิรารัตน์
Written by: 21.05.2022

การเลือกใช้คำถาม

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์
Written by: 21.05.2022

Suneerat
Suneerat
Written by: 21.05.2022

จุฑารัตน์
จุฑารัตน์
Written by: 21.05.2022

นางสาวณฐกมล
นางสาวณฐกมล
Written by: 21.05.2022

Wanlop
Wanlop
Written by: 21.05.2022

พัชรินทร์
พัชรินทร์
Written by: 21.05.2022

แนวทางการฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิริพร
นางสาวศิริพร
Written by: 21.05.2022

ธนภร
ธนภร
Written by: 21.05.2022

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 21.05.2022

น.ส.สมเจตน์
น.ส.สมเจตน์
Written by: 21.05.2022

นางสาวชนิดา
นางสาวชนิดา
Written by: 21.05.2022

ได้ความรู้และประสบการณ์ที่จะต้องการนำไปใช้และแก้ปัญหาในอนาคต

ดร. สุจินดา
ดร. สุจินดา
Written by: 21.05.2022