การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

ผ่านไปแล้ว
June 8th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน หรืออาจกล่าวได้ว่า KPA เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสิ่งที่จะบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เรียนไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้หรือไม่ ก็คือการวัดและการประเมินผลนั่นเอง
ความรู้เนื้อหาในการจัด Workshop ได้แก่
8.1 ความหมาย ประเภท ลักษณะ การเขียน การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
8.2 วิธีการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ในแผนการจัดการเรียนรู้
8.3 การวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
8.4 ประโยชนของการวัดและประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) สู่ วPA
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศรสุนี
ศรสุนี
Written by: 08.06.2023

ๆด้รับความรู้เหี่ยวกับการวัดผลประเมินผลKPAได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม

ศิริยา
ศิริยา
Written by: 08.06.2023

ได้ทราบถึงการวัดผลทั้งสามด้าน

นางสาวอำไพ
นางสาวอำไพ
Written by: 08.06.2023

มาดีฮะห์
มาดีฮะห์
Written by: 08.06.2023

นางสาวปุณณพัฒน์
นางสาวปุณณพัฒน์
Written by: 08.06.2023

ภัสชญา
ภัสชญา
Written by: 08.06.2023

มีความเข้าใจpaมากขึ้นค่ะ

นายธีร์ธวัช
นายธีร์ธวัช
Written by: 08.06.2023

1.ได้แนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ kpa อย่างตรงประเด็น 2.นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงได้ในบริบทในห้องเรียน 3.สามารถนำข้อคำถามมาประยุกต์ใช้หรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการสอนของตัวเองได้

นางสาวณิชมน
นางสาวณิชมน
Written by: 08.06.2023

วิธีการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างไร ให้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างตรงจุดตาม ว PA

สันติชัย
สันติชัย
Written by: 08.06.2023

กนกพิชญ์
กนกพิชญ์
Written by: 08.06.2023

สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ทั้งเรื่องการสอน การตั้งKPA รวมถึงเราจะมีการวัดผลอย่างไร เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ นำเหตุการณ์ต่างที่พูดคุยกันมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งการเรียนของเด็ก การเขียนแผน รวมถึงการสอน

จิรปรียา
จิรปรียา
Written by: 08.06.2023

Jirawan
Jirawan
Written by: 08.06.2023

อามีเนาะ
อามีเนาะ
Written by: 08.06.2023

วิยะดา
วิยะดา
Written by: 08.06.2023

เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

สุพัตรา
สุพัตรา
Written by: 08.06.2023

มีตัวอย่างสถานการณ์ในรายวิชาต่างๆ ให้เราฝึกคิดหาวิธีการสอน การประเมิน ให้ได้ทั้ง KPA

นายพัลลภ
นายพัลลภ
Written by: 08.06.2023