เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
May 25th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
มุ่งเน้นการนำสื่อ เทคโนโลยีที่หาได้ง่ายที่อยู่รอบตัวเรา พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากันกับแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย รูปแบบของ Active Learning ควบคู่ไปกับชั้นเรียนที่เป็นระบบนิเวศการเรียนรู้
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศรสุนี
ศรสุนี
Written by: 25.05.2023

ได้รับความรู้เพื่อนำไปบูรณาการกับการสอน

Rungrawee
Rungrawee
Written by: 25.05.2023