เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

ผ่านไปแล้ว
May 25th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
มุ่งเน้นการนำสื่อ เทคโนโลยีที่หาได้ง่ายที่อยู่รอบตัวเรา พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากันกับแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย รูปแบบของ Active Learning ควบคู่ไปกับชั้นเรียนที่เป็นระบบนิเวศการเรียนรู้
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิรัตน์
วิรัตน์
Written by: 25.05.2023

วิมลศรี
วิมลศรี
Written by: 25.05.2023

กิตติพงศ์
กิตติพงศ์
Written by: 25.05.2023

ประภัสสร
ประภัสสร
Written by: 25.05.2023

ณัฐธิชา
ณัฐธิชา
Written by: 25.05.2023

Good

นางสาวธารา
นางสาวธารา
Written by: 25.05.2023

ปกครอง
ปกครอง
Written by: 25.05.2023

แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

นางสาวภัชราภรณ์
นางสาวภัชราภรณ์
Written by: 25.05.2023

Kritsanucha
Kritsanucha
Written by: 25.05.2023

การจัดกลุ่มนักเรียน

ครูเสก
ครูเสก
Written by: 25.05.2023

ได้ความรู้ตามที่วิทยากรได้ชี้แนะครับ

WP
WP
Written by: 25.05.2023

Sirilak
Sirilak
Written by: 25.05.2023

เทคนิคการสอน การทำงานกลุ่ม เพื่อนช่วยเพื่อน

Wanthida
Wanthida
Written by: 25.05.2023

ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลายจะนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเลยค่ะ

นาง เทวา
นาง เทวา
Written by: 25.05.2023

ขอบคุณค่ะจะนำไปปรับใช้การเรียนการสอน

นางสาวศิรินิภา
นางสาวศิรินิภา
Written by: 25.05.2023

นางบุษยา
นางบุษยา
Written by: 25.05.2023

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน เรียนแบบร่วมมือร่วมใจ

Chanowan
Chanowan
Written by: 25.05.2023

นำไปใช้จริง

มิว มิ่ว มิ้ว
มิว มิ่ว มิ้ว
Written by: 25.05.2023

นางสาวฟาตีฮะห์
นางสาวฟาตีฮะห์
Written by: 25.05.2023

สุวรรณ
สุวรรณ
Written by: 25.05.2023