Excel พื้นฐานกับการใช้งานจริง

Excel พื้นฐานกับการใช้งานจริง

ผ่านไปแล้ว
May 13th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในที่ทำงาน ทุกที่ต้องพึ่งพา Microsoft Excel ในด้านการคำนวณ การสรุป การบันทึกข้อมูล จัดเก็บ เป็นฐานข้อมูล ซึ่งถ้าเรานำมาใช้ในการคำนวณ จะมีความแม่นยำมาก ดังนั้นExcel จำเป็นอย่างมากกับทุกองค์กร บริษัท ร้านค้า ที่ทำงาน ต่างๆ การใช้ Excel ซึ่งมีฟังก์ชั่น ที่นำมาใช้ให้ตรงกับงาน เราควรจะศึกษา สร้างความเข้าใจกับฟังก์ชั่นให้มากๆ
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วิชุตา
วิชุตา
Written by: 13.05.2023

นางสาวสกุลตลา
นางสาวสกุลตลา
Written by: 13.05.2023

Yo
Yo
Written by: 13.05.2023

Rin
Rin
Written by: 13.05.2023

ได้ค้นพบสูตรต่างๆ สำหรับการนำไปใช้

นายอรรถพล
นายอรรถพล
Written by: 13.05.2023

สุพิชญา
สุพิชญา
Written by: 13.05.2023

ได้รับเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้

พัชรินทร์
พัชรินทร์
Written by: 13.05.2023

สมภพ
สมภพ
Written by: 13.05.2023

ความรู้เทคนิคนำไปใช้ได้จริง

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 13.05.2023

ปรับใช้ในงานที่ทำ

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 13.05.2023

ต่อยอดต่องานที่ทำ

นางอัจฉรา
นางอัจฉรา
Written by: 13.05.2023

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 13.05.2023

วิธีทำเอกเซล

นางสาวรพีพร
นางสาวรพีพร
Written by: 13.05.2023

มีประโยชน์

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 13.05.2023

นางวรลักษณ์
นางวรลักษณ์
Written by: 13.05.2023

กนกกาญจน์
กนกกาญจน์
Written by: 13.05.2023

การใช้สูตรต่าง ๆ จากโปรแกรม Excel

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 13.05.2023

นางสุภาพร
นางสุภาพร
Written by: 13.05.2023

จุฑามณี
จุฑามณี
Written by: 13.05.2023

ณัฐริกา
ณัฐริกา
Written by: 13.05.2023