Excel พื้นฐานกับการใช้งานจริง

Excel พื้นฐานกับการใช้งานจริง

ผ่านไปแล้ว
May 13th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ในที่ทำงาน ทุกที่ต้องพึ่งพา Microsoft Excel ในด้านการคำนวณ การสรุป การบันทึกข้อมูล จัดเก็บ เป็นฐานข้อมูล ซึ่งถ้าเรานำมาใช้ในการคำนวณ จะมีความแม่นยำมาก ดังนั้นExcel จำเป็นอย่างมากกับทุกองค์กร บริษัท ร้านค้า ที่ทำงาน ต่างๆ การใช้ Excel ซึ่งมีฟังก์ชั่น ที่นำมาใช้ให้ตรงกับงาน เราควรจะศึกษา สร้างความเข้าใจกับฟังก์ชั่นให้มากๆ
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Jirawan
Jirawan
Written by: 13.05.2023

มหิสรณ์
มหิสรณ์
Written by: 13.05.2023

สาทารถนำไปใช้ในการทำงานให้ง่ายขึ้น

ทัศนีย์
ทัศนีย์
Written by: 13.05.2023

การใช้โปรแกรมExcel

สุชาดา
สุชาดา
Written by: 13.05.2023

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเอ็กเซลล์เพิ่มมากขึ้น

ศิริยา
ศิริยา
Written by: 13.05.2023

เรียนรู้การใช้งานได้จริง

ศรสุนี
ศรสุนี
Written by: 13.05.2023

การนำสูตรเอ็กเซลมาใช้งานให้เกินผลจริง

จันทิมา
จันทิมา
Written by: 13.05.2023

นางสาวปิยเรศน์
นางสาวปิยเรศน์
Written by: 13.05.2023

ความรู้ในสูตรต่างๆ ในการหาค่าคำนวณ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ

จิรปรียา
จิรปรียา
Written by: 13.05.2023

รู้จักการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์Excle

นางสาวสุวรรณี
นางสาวสุวรรณี
Written by: 13.05.2023

นางสาวสุวิมล
นางสาวสุวิมล
Written by: 13.05.2023