นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2538, โล่เกียรติยศส่งเสริมเครือข่ายครูดีของแผ่นดินและมาร์ชชิ่งความดี ในปี 2539 และได้รับรางวัลข้าราชการพลเรียนดีเด่น พ.ศ. 2539 เคยปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

1 บทความ