นายภุชงค์ เสือทอง

นายภุชงค์ เสือทอง

ครูภาษาไทยใจดีจากโรงเรียนเมืองกระบี่ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครูหนุ่มผู้มีอุดมการณ์ “สิ่งที่ไม่ชอบตอนเรียน อย่ามาทำตอนเป็นครู” นั่นจึงทำให้ครูภุชงค์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความสุขและความแตกต่างของผู้เรียน ผ่านการคิดและการร่วมกันลงมือปฏิบัติจริง เกิดเป็นการเรียนรู้ที่ท้าทายและมีความหมายต่อผู้เรียน แน่นอนว่า “เมื่อเด็กมีความสุข คนเป็นครูก็เอิบอิ่มใจในวิชาชีพที่รัก”

1 workshops
“เพลินเพลง PA” (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)
4.8

“เพลินเพลง PA” (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)

February 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นายภุชงค์ เสือทอง

นายภุชงค์ เสือทอง

“เพลินเพลง PA” (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)