ดร.วาเลน ดุลยากร

ดร.วาเลน ดุลยากร

ดร.วาเลน ดุลยากร หรือ ครูวาว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ และเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆที่สนใจ จบการศึกษาจากคณะ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษา ด้านการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานครูในโครงการ “Thailand Innovative Teachers” ปี 2560 - ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านไอที ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

1 คอร์ส
1 workshops