นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการจัดเรียนรู้ Coding ในห้องเรียนสำหรับเด็ก ทั้งแบบ Plug-in และ Unplugged เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนเห็นความสำคัญของหลักการคิด วางแผน และการแก้ปัญหา อันเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล อีกทั้งมีความสนใจเป็นพิเศษในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอันเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยใจรักในการเรียนรู้นำไปสู่กระบวนการสร้างการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

2 คอร์ส
2 workshops