ศน.รัชภูมิ สมสมัย

ศน.รัชภูมิ สมสมัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ความสนใจเฉพาะด้าน ก็คือ การวัดและประเมินผลทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยการศึกษา / การวิพากษ์งานวิจัยการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงงานวิจัยที่เน้นการสร้างเครื่องมือและพัฒนารูปแบบการประเมิน เป็นต้น อีกทั้งยังได้ทำผลงานวิจัย และเป็นวิทยากรจัดอบรมทางด้านงานวิชาการอีกมากมาย

7 บทความ