Starfish Future Labz

Starfish Future Labz

Starfish เป็นชื่อเรียกสั้นๆ ของมูลนิธิ และกิจการเพื่อสังคม ที่มีภารกิจในการมอบโอกาสให้กับเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เราต้องการเป็นหนึ่งใน Solution ในการแก้ไขปัญหาของการศึกษาไทย เรามุ่งเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ สร้างแรงกระเพื่อมเข้าไปหาผู้เรียน ส่งเสริมให้บุคลากรแวดล้อมรอบตัวเด็กเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้างเด็กที่มีคุณภาพ จึงเป็นที่มาที่ไปของโครงการ Starfish Future Labz ที่ต้องการขยายศักยภาพคุณครูและนักเรียน เตรียมความพร้อมให้เด็กไทย ไปได้ไกลในโลกอนาคต โดย Starfish Education มี 3 นวัตกรรมการศึกษา ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ 1. Starfish Labz แพลตฟอร์มการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต Learning Beyond School เราพร้อมส่งมอบนวัตกรรมการศึกษาให้แก่ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ให้กลายเป็น Active Learners หมั่นพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ตามทันความรู้ใหม่ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 2. Starfish Class ช่วยให้ครูหัดใช้เครื่องมือวางแผนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ เข้าใจสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคการเรียนรู้รอบตัวเด็ก ติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อขยายศักยภาพนักเรียนได้ตรงจุด 3. Starfish Portfolio Feature แฟ้มสะสมผลงานสำหรับเด็กมัธยม ที่มาพร้อมชุดความคิด การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนอนาคต เป็นตัวช่วยให้เด็กได้ค้นพบตนเอง และอบรมครูแนะแนวให้คอยเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนเด็กๆ ตามความสนใจ และความสามารถของเขาเอง เล็งเห็นเส้นทางอนาคตจากศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็ก สร้างความมั่นใจให้แก่พวกเขา หาทางผลักดันไปให้ถึงฝัน แม้ระหว่างทางจะต้องล้มลุกและอาจไม่สำเร็จ ก็ช่วยให้เด็กมองเห็นคุณค่าของตนเอง

33 คอร์ส
7 วิดีโอ
7 บทความ
5 authors

Authors

อ.ธิติ ธีระเธียร

อ.ธิติ ธีระเธียร

นักพัฒนาครู และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

นักพัฒนาครู และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายรัชกร เวชวรนันท์

นายรัชกร เวชวรนันท์

เจ้าของเพจ Boss Lab Board Game ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ผู้ออกแบบบอร์ดเกม พฤกษาคายน้ำ, ผู้ออกแบบบอร์ดเกม เกมกลคนการเมือง, ผู้ออกแบบบอร์ดเกม Sentences, ผู้ออกแบบบอร์ดเกม the Australia’s Bushfire เกมเรียนรู้ไฟป่า, งานวิจัยการพัฒนาทักษะการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนร้แบบสืบเสาะ หาความรู้โดยใช้เกมเป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วาเลน ดุลยากร

วาเลน ดุลยากร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ และเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆที่สนใจ จบการศึกษา : ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้านการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานครูในโครงการ “Thailand Innovative Teachers” ปี 2560 - ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านไอที ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช

ปรียนันท์ ตันติพงษ์วณิช

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์โรคจากการนอนหลับ และคลื่นไฟฟ้าสมอง ผู้เขียนหนังสือ “SKETCHNOTE” จดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์ วิทยากรบรรยายเรื่องการจดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์