กฤษณ์ คล้ายวงษ์

กฤษณ์ คล้ายวงษ์

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ช่วงมัธยมศึกษาก็ได้ศึกษาในวิชาเอกภาษาจีน ในช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถสอบผ่านHsk ระดับ 4 และHskk ระดับต้น นอกจากนี้ยังเคยไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน มณฑลจี๋หลิน(吉林) มหาวิทยาลัย 北华大学 ในช่วงจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่ประเทศจีนที่ 北华大学 และทุนเรียนต่อสาขาการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัย 上海大学 และภายหลังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาภาษาจีนได้ ปัจจุบันสามารถสอบผ่านHsk ระดับ5 ได้แล้ว

1 คอร์ส

1 คอร์ส

ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1

ทำความรู้จักการสอบHsk และรายละเอียดการสอบHsk1 อธิบายคำสั่งในการสอบ เทคนิคการทำข้อสอบในส่วนของคำศัพท์ การฟัง และกา ...

กฤษณ์ คล้ายวงษ์
กฤษณ์ คล้ายวงษ์
ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1
กฤษณ์ คล้ายวงษ์

ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1

กฤษณ์ คล้ายวงษ์
2165 ผู้เรียน