ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” เนื่องใน วันครูประจำปี2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, รางวัลเชิดชูเกียรติ “อาจารย์ดีเด่นด้านผู้มีเทคนิคการสอนหลากหลาย” เนื่องใน วันครูประจำปี2548 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,สอนรายวิชาเอกบังคับและวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษา อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์, ด้านการศึกษา ปริญญาเอกกศ.ด (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2552, Certificate of Research (Education) Shiga University, Japan 2548, ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย “แบบสร้างตนเพื่อชีวิตและสังคม” โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและผู้ปกครองมีส่วนร่วม., บทความทางวิชาการ สมองกับการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็ก ปฐมวัย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2562.

3 บทความ