มุกดา คำวินิจ

มุกดา คำวินิจ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้นวัตกรรมของโรงเรียนช่วยพัฒนาให้นักเรียนได้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ นวัตกรรม 3R ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทางด้าน การอ่าน การเขียน การคำนวณ นวัตกรรม Project Based Learning และ Problem Based Learning (PBL) ที่บูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน และนวัตกรรม Makerspace เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ได้เลือกตามความสนใจของตนเองโดยอิสระ เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร และทักษะทางด้านเทคโนโลยีเป็นต้น เคยทำงานเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ และเคยทำงานโรงเรียนนานาชาติ รักความเป็นครูและพร้อมที่จะสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

1 บทความ

1 บทความ