กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย PA

กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย PA

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) Inskru Eduzone และ Starfish Labz ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วPA ของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในหัวข้อ “ผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”โดย Starfish Labz ขอนำความรู้จากงานเสวนาในหัวข้อย่อย “กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย PA” ดำเนินรายการโดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์มาเผยแพร่ให้ชาว Starfish Labz ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การทำ วPA สร้างความแตกต่างให้การเรียนการสอน ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

ตัวแทนคุณครูปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน“ประเมินวิทยฐานะในช่วงเดิมที่ผ่านมาจะต้องเตรียมแฟ้ม 13 แฟ้มทุกอย่างพอได้ข่าว วPA ดีมากๆ และเกิดผลโดยตรงต่อเด็กโดยที่การกำหนด 8 ตัวชี้วัดจะทำให้คุณครูมีทิศทางในการสอนซึ่งลองดูสาระสำคัญของคลิปวิดีโอที่นำมาเผยแพร่ต่อไปนี้ “ใช้หลักการดำเนินการ คือ การพึ่งพาตนเองการทำงานอย่างสุขและเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน ภาคภูมิใจที่ได้สร้างนวัตกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม” โดยใช้ DGPMC MODEL ในการจัดการเรียนสอน”ตัวแทนคุณครูอาชีวะ ครูพลกฤษณ์ หนูทองพูล “แบบเดิมเราไม่ทำเลยเพราะดูแต่กระดาษเป็นการประเมินที่ไม่จริงจนมาเจอ PA ก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงเรื่องอยากทำ PA ทุกอย่างเกิดขึ้นจากนักเรียน นักเรียนได้ทดลองประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เองสร้างบอร์ดควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจากเมื่อก่อนนักเรียนจะตั้งคำถามว่า “เรียนแล้วเอาไปทำอะไรแต่ตอนมี PA นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนได้”

การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่คุณครู เมื่อนำ PA ลงสู่โรงเรียน

ผู้อำนวยการศุภโชค ปิยะสันติ์ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีให้แนวทางดังนี้

“คิดว่าปัญหาหลักของการนำ PA ไปใช้ที่โรงเรียน คือ ความไม่เข้าใจที่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเริ่มสร้างความเข้าใจในโรงเรียน

 1. หลักคิดแรก น้ำเชี่ยว จะไม่เอาเรือไม่ขวาง
 2. ค่อยๆ ให้ข้อมูลทีละนิด เพื่อให้เห็นเจตนารมณ์
 3. ตั้งเป้าหมายที่ตัวผู้เรียนเช่นเดียวกัน
 4. ตีความเป้าหมายให้ตรงกัน
 5. หาแนวทางการทำงานร่วมกัน

เทคนิคการเป็นผู้นำที่เอาชนะใจคุณครู

ผู้อำนวยการศุภโชค ปิยะสันติ์ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีให้แนวทางดังนี้

 1. ใช้กลไกลของวPA ในการเข้าไปช่วยเหลือคุณครู เช่น การเข้าห้องเรียน 5 ชั่วโมง
 2. จับถูกมากกว่าจับผิดเพื่อให้ครูไว้วางใจ
 3. เปลี่ยนจากคนสั่งเป็นคนช่วยเหลือ (Coach)
 4. นั่งคุยกับครูเรื่องเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและให้ครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการเขียน Post-it
 5. ใช้ PLC ในการรับฟังมากกว่าการสั่งการ
 6. เข้าไปในห้องเรียนเพื่อชื่นชมและให้คำแนะนำคุณครู
 7. สร้างวงการเรียนรู้โดยการให้ครูสังเกตการสอนของเพื่อนและร่วมแลกเปลี่ยนกัน
 8. ต่อยอดประเด็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอะไรที่ดีหรือต้องพัฒนาต่อ
 9. กำหนดหัวข้อในการ PLC ได้แก่ระดับ System คุยเรื่องโครงสร้าง เช่น การลดเพิ่มโครงการสร้างตารางเรียนระดับ Lesson Study หรือระดับห้องเรียนระดับ Case Study หรือระดับนักเรียนชิ้นงานเด็กและวิธีการสอน
 10. เข้าใจรูปแบบการประเมินเพื่อการพัฒนา คือ Appraisal ประเมินเพื่อพัฒนาและให้คุณค่าเพื่อชื่นชมซึ่งแตกต่างกับการประเมินแบบน Evaluation คือประเมินแบบผ่าน/ตก ประเมินเพื่อตัดสินและ Assessment คือประเมินเพื่อพัฒนา

ดร.ภารดี ผางสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทรารามให้แนวทางดังนี้

 1. สนับสนุน ติดตามนิเทศและให้กำลังใจตลอดจนการเตรียมการเรียนรู้ในห้องเรียน
 2. อยู่ในห้องเรียนมากกว่า 5 ชั่วโมง
 3. สร้างบรรยากาศเป็นกัลยาณมิตร
 4. เป็นตัวอย่างที่ดี เช่น ยืนรอหน้าโรงเรียนเพื่อรอรับครูและนักเรียน
 5. มองสำเร็จของ PA อยู่ที่คุณครูและตัวนักเรียน

สิ่งที่ครูต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหาร

อยากได้ผู้บริหารที่สนับสนุนคุณครูและศึกษากระบวนการของ PA ไม่อย่างงั้นครูจะเสียสิทธิ์อยากได้บรรยากาศการเรียนที่เป็นกัลยาณมิตร

ประเด็นความรู้จากอ.วิริยะ ฤาชัยพาณิช

 1. Instructional Leader คือการมองปัญหาทุกอย่างเกิดจากตัวเองทั้งหมด จะไม่โยนความผิดไปให้ครู
 2. ประเด็นชวนคุยในวง PLC 1. เรื่องเด็ก 2. เรื่องการพัฒนาตัวเอง โดยที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญข้างนอกเข้ามาแลกเปลี่ยนประเด็นเพิ่มเติม

ความรู้จากเวทีเสวนาในวันนี้ช่วยให้ผู้อำนวยการทุกท่านที่เข้าร่วมได้เห็นกลยุทธ์และวิธีการการนำ PA ไปใช้จริงที่โรงเรียนโดยเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจร่วมกับทีมครูและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างไม่มีสิ้นสุด

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Future Ready
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ไม่ได้จบครูแต่อยากเป็นครูต้องทำอย่างไร

อาชีพครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้มีใจรักการสอนหรือต้องการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนแต่คุณครูบางท่านอาจเข้าไปทำงานใน ...

Starfish Labz
Starfish Labz
ไม่ได้จบครูแต่อยากเป็นครูต้องทำอย่างไร
Starfish Labz

ไม่ได้จบครูแต่อยากเป็นครูต้องทำอย่างไร

Starfish Labz
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

วัดและประเมินผลอย่างไร ให้ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบ Active learning เลือกเครื่องมือวัดผลอย่างไรให้หลากหลาย ตรงตามเ ...

นางสาววรัญญา ธัญญาผล
นางสาววรัญญา ธัญญาผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning
นางสาววรัญญา ธัญญาผล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

นางสาววรัญญา ธัญญาผล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต
3:00 ชั่วโมง

10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

การสร้างธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากสำหรับยุคนี้ แต่การจะสร้างให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน และแน่นอนว่า การจะเริ่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Academy

10 กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Academy
พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

เรียนรู้ความสำคัญ ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการด้านร่า ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร
Starfish Academy

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
6135 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5727 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
350 views • 7 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้
01:14:35
Starfish Academy

คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้

Starfish Academy
541 views • 9 เดือนที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจช่วยให้เห็นระดับมาตรฐานวิทยฐานะของครูได้
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
47396 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO