Hashtag กิจกรรมสร้างสรรค์

5 results

รู้ไหมสีมาจากไหน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์แห่งสีจะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ ที่มา ลักษณะ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสี รวมไปถึงการจั ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล
รู้ไหมสีมาจากไหน

รู้ไหมสีมาจากไหน

Starfish Academy
Starfish Academy
362 ผู้เรียน

ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
2:00 ชั่วโมง
Home School • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การทำเค้กคือการนำแป้ง น้ำตาล ไข่ ไขมัน มาผสมกัน ผ่านการอบ ซึ่งปัจจุบันมีสูตรทำเค้กมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการอบเพียงอย่างเดียว

กิจกรรมสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิด
ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้
นางสาวกนกวรรณ แหวนเพ็ชร์
นางสาวกนกวรรณ แหวนเพ็ชร์

ทำเค้กง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
678 ผู้เรียน

ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านความสัมพันธ์
การบริหารจัดการตนเอง

การเอาใจเขามาใส่ใจเราบนโลกออนไลน์เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจริยธรรม เพราะทักษะการเอาใจ ...

กิจกรรมสร้างสรรค์ พฤติกรรม ทักษะการเรียนรู้
ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

ฝึกทักษะ Empathy บนโลกออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
134 ผู้เรียน