Starfish Labz Logo

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษา ที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน แบบ Problem-Based Learning, Makerspace, นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Characters
ยกเลิก

ลืมรหัสผ่าน

เราจะส่งวิธีการตั้งรหัสผ่านใหม่ไปที่อีเมลของคุณ

หรือติดต่อ Email address

เกี่ยวกับ Starfish Labz

คุณครูจะได้สนุกไปกับกิจกรรมเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

Icon
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพของผู้เรียนที่แตกต่างกัน

Icon
การจัดกิจกรรม Makerspace

การออกแบบและพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ การเป็นผู้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม การบูรณาการความรู้ และการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

Icon
การใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

ก้าวสู่การเป็นครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ คุณภาพสูง

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษา

Mountains