Hashtag ภาษาไทย

10 results

เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ภาษาไทย ฉบับบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
3611 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างคนไทยด้วยกัน เราจึงต้องเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นการถ่ายท ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
Starfish Academy

คำไทยใกล้ตัว ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

Starfish Academy
2431 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2015 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนวิชาภาษาไทยอย่างไร ช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับเด็ก

ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ถดถอย ทำให้การจัดการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเพื่อให้คุณครูสา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนวิชาภาษาไทยอย่างไร ช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับเด็ก
Starfish Academy

สอนวิชาภาษาไทยอย่างไร ช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับเด็ก

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

ทำความเข้าใจการเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน และบทบาท หน้าที่ของครูภาษาไทยในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีแนวทา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด
Starfish Academy

เปิดเทอมใหม่อย่างไร ให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3

การเรียนหลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3 เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของ Micro Learning เรื่อง มาตราตัวสะกด คำที่มี ห นำ และก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.1-3

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.4-6

การอ่าน หมายถึง การรับรู้ความหมายจากถ้อยคำที่อยู่ใน สิ่งพิมพ์ หรือในหนังสือ เป็นการรับรู้ว่าผู้เขียนคิดอะไร และพูดอะไร โดยเข้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.4-6
Starfish Academy

Micro Learning หลักการอ่านภาษาไทย ป.4-6

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:00 ชั่วโมง

Micro Learning หลักการเขียนภาษาไทย ป.1-3

หลักการเขียนภาษาไทย ป.1-3 เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของ Micro Learning เรื่อง การแต่งประโยค การเขียนตามจินตนากา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning หลักการเขียนภาษาไทย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning หลักการเขียนภาษาไทย ป.1-3

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

คู่มือการสอนภาษาไทย 3R ฉบับอัปเดต

นวัตกรรม 3R (Reading ,Writing ,Arithemetic ) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นนวัตกรรมการสอนสาระการเรียนรู้ภาษ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนภาษาไทย  3R ฉบับอัปเดต
Starfish Academy

คู่มือการสอนภาษาไทย 3R ฉบับอัปเดต

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1

คอร์สเรียนนี้เป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยชุดที่ 1 ซึ่งเป็นตัวอย่างการสอนพยัญชนะไทยและการสอนสระ อา อี อู โดยออกแบบการสอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1

Starfish Academy